Získejte přehled o požadavcích na biologické hodnocení a sterilizaci zdravotnických prostředků, klinické hodnocení zdravotnických prostředků a elektrickou bezpečnost aktivních zdravotnických přístrojů (ME přístrojů).

3 x 8 hodin

Délká kurzu

25

Maximální počet
účastníků

19.850 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Elektrotechnický zkušební ústav  – Notifikovaná osoba č. 1014 pro zdravotnické prostředky pořádá třídenní školení zaměřené na posuzování shod zdravotnických prostředků. Školení je rozděleno na 3 samostatné bloky. Tyto jednodenní bloky lze zakoupit samostatně. V případě zájmu o kompletní třídenní kurz nabízíme zvýhodněnou cenu 19 850 Kč.

Cílová skupina účastníků

Výrobci zdravotnických prostředků a pracovníci podílející se na vypracování zprávy z klinického hodnocení, a případně postmarketingového sledování, nebo jejich zplnomocnění zástupci, pracovníci z oblasti regulatory, kvality, návrhu a vývoje a další pracovníci odpovědní za uvádění zdravotnických prostředků na trh, tvorbu a udržování technické dokumentace.

Co je v ceně školení

 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty
 • Občerstvení

Pro koho je školení určeno

Pro výrobce zdravotnických prostředků, pracovníky podílející se na vypracování zpráv z klinického hodnocení, designéry aktivních ZP, techniky, nebo jejich zplnomocnění zástupci, pracovníky z oblasti regulatory, kvality, návrhu a vývoje a další pracovníky odpovědné za uvádění zdravotnických prostředků na trh, tvorbu a udržování technické dokumentace. A dále pracovníky výrobců, kteří jsou odpovědni za vytváření, udržování a rozvoj systémů managementu kvality a za plnění požadavků příslušných předpisů.

Osnova školení

Den 1 – 17. 4. 2018

1. část
 • co je posouzení shody
 • legislativa platná pro ZP
 • posuzování shody v EZÚ
 • nejčastější nedostatky
 • nová legislativa – Medical Device Regulation
 2. část
 • Role a rozsah auditu při certifikaci zdravotnického prostředku oznámenou osobou
 • Jaké články ISO 13485 se vztahují k jednotlivým požadavkům příloh č. 2, 5, 6 a 7 NV 54/2015 Sb.
 • Co skutečně znamenají požadavky předpisu a normy v praxi
 • Jak přistupovat k plnění požadavků
 • Jakých chyb se výrobci nejčastěji dopouštějí

Den 2 – 18. 4. 2018

 • Minimální obsah technické dokumentace v návaznosti na zvolený postup posouzení shody
 • Dokumentace řízení rizika
 • Použití technických norem a jejich harmonizace
 • Balení ZP, stanovení skladovacích podmínek a stabilitní studie
 • Značení zdravotnických prostředků – informace poskytované uživatelům zdravotnických prostředků
 • Návrh a vývoj zdravotnických prostředků dle požadavků ČSN EN ISO 13485:2016
 • Nejčastější nedostatky

Den 3 – 19. 4. 2018

1. část

Biologické hodnocení:

 • Strategie a programový obsah biologického hodnocení v návaznosti na normy ČSN EN ISO 10993 – 1:2010
 • Zařazení zdravotnických prostředků podle povahy styku s lidským tělem
 • Přijatelnost materiálů pro určený účel, materiálové a výrobkové charakteristiky
 • Soulad s plánem řízení rizika
 • Zvážení všech případných účinků a zohlednění dostupných údajů před navržením zkoušek
 • Výběr zkoušek a jejich provádění
 • Interpretace existujících údajů a výsledků zkoušení
 • Interpretace údajů biologického hodnocení a posouzení celkové biologické bezpečnosti

Sterilizace:

 • Výběr sterilizační metody, její popis a zdůvodnění výběru
 • Řešení procesu sterilizace a jejího případného selhání v analýze rizik
 • Charakterizace steriliz. činidla, postupu a zařízení, definování výrobku a postupu
 • Validace sterilizace dle příslušné normy včetně souvisejících zkoušek
 • Přezkoumání a schválení validační zprávy, plán revalidací
 • Postup uvolnění výrobku ze sterilizace a udržování účinnosti postupu
 • Klasifikace a monitorování čistých prostor v souladu s příslušnými normami
 2. část
 • Související legislativa
 • Požadavky na klinické hodnocení ZP – způsoby sběru a zpracování klinických dat.
 • Požadavky na postmarketingové sledování dle rizikové skupiny.
 • Provázanost klinického hodnocení s dalšími součástmi dokumentace.
 • Nejčastější chyby klinických hodnocení.
 • Diskuse
 3. část
 • Legislativa vs. harmonizované normy
 • Struktura norem řady 60601-xx
 • Základní bezpečnost a nezbytá funkčnost
 • Klasifikační třídy ME přístrojů
 • Požadavky normy 60601-1
 • Požadavky navazujících norem
 • Nejčastější problémy

Co se na kurzu naučím

Den 1 – 17. 4. 2018

1. část
 • Porozumět procesu posuzování shody zdravotnických prostředků
 • Přehled o základních předpisech
 • Jak postupuje  notifikovaná  osoba při posuzování shody zdravotnických prostředků
 2. část
 • Uvědomit si, jaké požadavky jsou na systémů managementu kvality kladeny příslušnými předpisy
 • Jak využít pro vytváření, udržování a rozvoj systému managementu kvality ISO 13485
 • Jak identifikovat procesy a zařízení, které je nutno validovat, resp. kvalifikovat a jakých chyb se vyvarovat při shromažďování důkazů o efektivitě systému, resp. o shodnosti výrobků.

Den 2 – 18. 4. 2018

 • Co vše by mělo být součástí technické dokumentace
 • Co vše musí jednotlivé části technické dokumentace obsahovat
 • Jak postupuje notifikovaná osoba při posuzování technické dokumentace zdravotnických prostředků a co je nutné pro posouzení notifikované osobě předložit

Den 3 – 19. 4. 2018

1. část
 • Požadavky na zpracování technické dokumentace ZP v oblasti biologického hodnocení a sterilizace v návaznosti na harmonizované normy a související legislativu.
 2. část
 • Připravit vyhovující klinické hodnocení  ZP (formální náležitosti i relevantní klinická data).
 • Naplánovat přiměřené postmarketingové sledování ZP (po stránce klinického užití)
3. část
 • Přehled norem v oblasti aktivních ZP
 • Příklady nejčastějších chyb při návrhu

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorIng. Josef Metter

Ing. Josef Metter vystudoval České vysoké učení technické v Praze. Již 10 let působí ve společnosti EZÚ, s.p. jako zkušební technik a technický vedoucí laboratoře lékařské techniky. Jeho pracovní aktivity v EZU zahrnují kromě zkoušek aktivních ZP také zapojení do mezinárodního CB systému posuzovatelů laboratoří.

lektorMUDr. Martina Jakoubková

Lékařka – internistka, s praxí nemocniční i ambulantní. Působí jako hodnotitel klinické dokumentace v EZU od roku 2015.

objednávka kurzu

Posuzování zdravotnických prostředků – kompletní kurz
17.18.19.4.2018 / 23 míst

Co se ještě může hodit

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář