získejte s námi základní orientaci v problematice a schopnost analyzovat jednotlivé případy zpracování osobních údajů, zejména identifikovat jejich podstatné momenty z hlediska právní úpravy na ochranu osobních údajů a tyto odpovídajícím způsobem z hlediska právní úpravy řešit.

6 hodin

Délká kurzu

9-12 a 13-15 hod.

25

Maximální počet
účastníků

4.550 

Cena kurzu
bez DPH

 

V ceně parkování,
Wi-Fi, klimatizace,
drobné občerstvení

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v základu vychází a staví na stávajících principech právní úpravy na ochranu osobních údajů. Byť zůstává základní rámec stejný, v řádě případů nařízení povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů zpřesňuje, kupříkladu jde-li o informační povinnost vůči subjektu údajů a uplatnění práv subjektu údajů, kde zavádí konkrétní lhůty pro splnění či právo na bezplatnou kopii zpracovávaných osobních údajů. Vedle toho však nařízení přináší i nové instituty, nástroje a povinnosti. Například se zavádí institut pověřence pro ochranu osobních údajů, explicitně je řešena problematika řetězení zpracovatelů osobních údajů a konkrétněji jsou upraveny vztahy správců a zpracovatelů osobních údajů, výslovně se předpokládají vztahy mezi správci osobních údajů, zavádí se povinnost oznámit bezpečnostní incident Úřadu pro ochranu osobních údajů a dotčeným osobám (subjektům údajů), regulují se závazná podniková pravidla a možnosti předávání osobních údajů v rámci nadnárodních korporací. V neposlední řadě obecné nařízení podstatně mění výši maximálních sankcí, když tyto násobě zvyšuje.

Cílová skupina účastníků

Všichni se zájmem o téma GDPR.

Co je v ceně školení

 • Aktuální informace z pohledu legislativy, norem a praxe
 • Studijní materiály
 • Propagační materiály
 • Kontakty
 • Občerstvení
 • Oběd

Pro koho je školení určeno

Školení je určeno všem, kdo přichází do kontaktu s osobními údaji – manažeři, personalisté, marketingoví specialisté a další.

Osnova školení

  • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a jeho působnost, včetně postavení v právním řádu České republiky (věcná, místní a osobní působnost právní úpravy)
  • Základní pojmosloví ochrany osobních údajů (ve světle rozhodovací praxe vysokých soudů, mezinárodních soudních institucí a doporučení evropských orgánů), jeho provedení v aplikační praxi a související otázky (osobní údaj, citlivý údaj, správce osobních údajů, společní správci osobních údajů, zpracovatel osobních údajů, subjekt údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů, právo být zapomenut, právo na přenositelnost údajů atp.)
  • Základní práva a povinnosti v oblasti ochrany osobních údajů, základní rámec zpracování osobních údajů, včetně příkladů z aplikační praxe (stanoví účelu, prostředků a způsobu zpracování, informační povinnost, zabezpečení údajů, oznámení bezpečnostního incidentu dozorovému úřadu, předběžné posouzení a konzultace s dozorovým úřadem, ustanovení pověřence pro ochranu osobních údajů atd.)
  • Vztah správce a zpracovatele osobních údajů (zpracovatelské smlouva, odpovědnost a další).
  • Úřad pro ochranu osobních údajů a jeho působnost

Základní otázky předávání osobních údajů do třetích zemí

Co se na kurzu naučím

Cílem školení je prostřednictvím modelových příkladů posluchači přiblížit základní pojmosloví a principy fungování právní úpravy na ochranu osobních údajů, jak je obsažena v obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

Posluchač by měl získat základní orientaci v problematice a schopnost analyzovat jednotlivé případy zpracování osobních údajů, zejména identifikovat jejich podstatné momenty z hlediska právní úpravy na ochranu osobních údajů a tyto odpovídajícím způsobem z hlediska právní úpravy řešit.

Organizační údaje a kontakty

L. Rainová, Tel.: 266 104 331, 603 223 412, mail: Lrainova@ezu.cz

lektorJUDr. Jakub Morávek, Ph. D.

advokát, tajemník a odborný asistent na katedře pracovního práva Univerzity Karlovy. Je garantem několika předmětů, vč. Ochrany osobních údajů. 2010 – 2012 ředitelem odboru právní podpory a schengenské spolupráce Úřadu pro ochranu osobních údajů.

objednávka kurzu

GDPR – Nový právní rámec pro ochranu osobních údajů – obecné nařízení o ochraně osobních údajů
29.11.2017 / 20 míst

Co se ještě může hodit

Popište nám svou představu, vytvoříme vám kurz na míru. Nebo nás kontaktujte telefonicky. Kontaktní formulář